ΕΦΚΑ και μερική απασχόληση καίει τους Γεωτεχνικούς στο Νέο Νομοσχέδιο

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου που αφορά τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της Β’ Αξιολόγησης.

Στην επιστολή του, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο επέρχεται σημαντική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που θα κληθούν να καταβάλλουν, από το έτος 2018 και μετά, οι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες και ζήτησε την απόσυρση των σχετικών διατάξεων.

Πέραν τούτου, χαρακτήρισε ως σημαντική για το πρωτογενή τομέα παραγωγής τη μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω μείωσής του προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Τέλος, το Επιμελητήριο, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του με τη μερική απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα στις επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, τονίζοντας τους κινδύνους που δημιουργούνται για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή. 

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας και εξέτασης του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων, παραθέτουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου επί των διατάξεων του εν λόγω Σ/Ν.

Κατ’ αρχάς, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι επιχειρείται, για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια, μέσω ενός πολυνομοσχεδίου και με εξαιρετικά σύντομες διαδικασίες, να θεσπιστεί μια πληθώρα διατάξεων οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε κάθε οικονομική, κοινωνική και πολιτική πτυχή της ζωής των Ελλήνων πολιτών. Υπογραμμίζουμε ότι το συγκεκριμένο Σ/Ν κατατέθηκε στη Βουλή, με τη διαδικασία του επείγοντος, μόλις το βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με το πλήθος των προωθούμενων ρυθμίσεων αφαιρεί οποιαδήποτε δυνατότητα ουσιαστικού δημόσιου διάλογου και, το κυριότερο, στερεί από το θεσμικό νομοθέτη την απαιτούμενη γνώμη και άποψη των εμπλεκομένων επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, δεδομένου ότι καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής η ολοκληρωμένη επεξεργασία των σχετικών διατάξεων και η κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων επ’ αυτών.

Σε ό,τι αφορά τις ειδικότερες παρατηρήσεις μας, σημειώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Σχεδίου Νόμου προβλέπεται η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπαχολουμένων – ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και των αγροτών, καθόσον από το 2018 και μετά, οι εν λόγω εισφορές θα υπολογίζονται με βάση το φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, στο οποίο ωστόσο θα συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβληθήκαν κατά το έτος αυτό!

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπογραμμίζει πως η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει απροκάλυπτα εισπρακτικό χαρακτήρα και, σε κάθε περίπτωση, είναι παντελώς άδικη αφού προβλέπει την καταβολή εισφορών επί ενός πλασματικού εισοδήματος, καθόσον οι καταβληθείσες, κατά το προηγούμενο έτος, ασφαλιστικές εισφορές, αντί να λογίζονται ως δαπάνες των ασφαλισμένων, αντιμετωπίζονται πλέον ως έσοδα! Επιπλέον, τονίζει πως οι συγκριμένες διατάξεις δεν πρόκειται να δώσουν λύση στα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει ο Ν. 4387/2016, αλλά αντιθέτως, θα επιτείνουν τις δυσμενείς, για τους ασφαλισμένους, επιπτώσεις που οφείλονται στην μέχρι σήμερα εφαρμογή του.

Για το λόγο αυτό το Επιμελητήριο ζητά τη απόσυρση του ως άνω άρθρου και καλεί την Κυβέρνηση να ξεκινήσει τη διαδικασία ενός ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου με τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, έτσι ώστε να συμφωνηθούν και να τεθούν, από κοινού, οι βάσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος.

Στο άρθρο 70 προβλέπεται η τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%. Θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της χώρας μας, σημειώνουμε ότι με τη θέσπισή της ικανοποιείται ένα πάγιο θέση του Επιμελητηρίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια είχε ζητήσει επανειλλημένως τη μείωση του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι για την αποτελεσματικότερη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξαγωγικής δυναμικής των ελληνικών προϊόντων, απαιτείται η περαιτέρω μείωση του συντελεστή ΦΠΑ των αγροεφοδίων, στα επίπεδα που ισχύουν σε άλλες χώρες τις ΕΕ, οι οποίες παράγουν τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η πρόβλεψη για μειωμένη τιμή του ΦΠΑ, θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων του πρωτογενούς παραγωγής, όπως για παράδειγμα στο κρέας, στην περίπτωση του οποίου η ύπαρξη υψηλού ΦΠΑ δημιουργεί πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και παράλληλα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 120, παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης.

Σημειώνουμε ότι η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί, ουσιαστικά, επαναφορά των σχετικών διατάξεων του, επίσης μνημονιακού, Ν. 4152/2013, για τη θέσπιση των οποίων το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως συμβούλου της Πολιτείας, είχε καταθέσει την τεκμηριωμένη αντίθεσή του, όπως σφοδρές αντιρρήσεις είχαν κατατεθεί και από τους βουλευτές της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και ο νυν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αποστόλου.

Με τις επανειλλημένες παρεμβάσεις του, τόσο πριν αλλά και μετά από την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επεσήμανε ότι η άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων έχει άμεσες επιπτώσεις στη δημοσία υγεία, το περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή, και τόνισε πως η απασχόληση των υπεύθυνων επιστημόνων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του οικονομικού τους μεγέθους, αποτελεί προαπαιτούμενο για την ασφαλή διακίνηση και ορθολογική χρήση των λιπασμάτων, την τήρηση των προβλεπόμενων φυτοϋγειονομικών όρων, την αποφυγή της γενετικής επιμόλυνσης, την προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας, την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων πιστοποιημένης ποιότητας κλπ.

Αν και με του Ν. 4384/2016 έγινε μια προσπάθεια, μερικής έστω, άμβλυνσης των προβλημάτων που δημιούργησαν οι διατάξεις του Ν. 4152/2013, διαπιστώνουμε ότι σήμερα η Κυβέρνηση υπαναχωρεί από τις δεσμεύσεις της και, μέσω ενός νέου μνημονιακού νόμου, επαναφέρει τις ως άνω διατάξεις περί μερικής απασχόλησης, παρέχοντας, επιπλέον, τη δυνατότητα σε ορισμένες κατηγορίες φυτωριακών επιχειρήσεων, να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα - μερικής απασχόλησης, όχι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αλλά με σύμβαση παροχής υπηρεσιών!

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει, για άλλη μια φορά, την κάθετη αντίθεσή με κάθε προσπάθεια «ελαστικοποίησης» (μερική απασχόληση, παροχή υπηρεσιών κλπ) του καθεστώτος απασχόλησης του υπευθύνου επιστήμονα στις εν λόγω επιχειρήσεις και τονίζει πως η τυχόν υιοθέτηση και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Σ/Ν θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης που έχουν ανάγκη, σε κάθε στάδιο της παραγωγικής τους δραστηριότητας, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, χωρίς παράλληλα να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της αγροτικής παραγωγής. Πέραν τούτου, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διατυπώνει τη διαφωνία του με τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πολιτική της άνευ όρων υιοθέτησης των επιταγών που προβλέπονται στις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ, επισημαίνοντας αφενός ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν έχει αποδώσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και αφετέρου ότι το γενικότερο δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό οποιασδήποτε, κατ’ επίφαση και με κάθε κόστος, ανάπτυξης.

Τέλος, στις διατάξεις του άρθρου 121 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι ο υπεύθυνος επιστήμονας ή/και ο υπάλληλος – πωλητής των επιχειρήσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό, και την εφαρμογή, καθώς και την ασφαλή τους διάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή των παραπάνω οδηγιών, απαιτεί τόσο ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και εξειδίκευση όσο και δυνατότητα κατανόησης επιστημονικών ορολογιών και νομικών απαιτήσεων, θεωρούμε ότι οι σχετικές οδηγίες θα πρέπει να δίνονται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο επιστήμονα των επιχειρήσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και όχι από τον υπάλληλο – πωλητή, για τον οποίο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, προβλέπεται απλά σχετική κατάρτιση ολίγων ωρών.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε για τη διανομή των ως άνω απόψεών μας στους κ.κ. Βουλευτές – Μέλη των Επιτροπών, προς ενημέρωσή τους.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

 

 

Σπυρίδων Μάμαλης

 

 

 

Last modified on Τρίτη, 16 Μάιος 2017 19:33

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 135 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δωρεά στο e-geoponoi

Κέρασε μας ένα καφέ με 1,50 €Είσοδος μέλους

  

 

 

 

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd