Το ΓΕΩΤΕΕ ζητά τροποποίηση της ΚΥΑ για τις Δακοκτονίες και αλλαγή σειράς κατάταξης επιτυχόντων

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με νέα επιστολή που έστειλε σήμερα, 30/6/2017, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

ζητά να προχωρήσουν άμεσα στη διόρθωση της Κ.Υ.Α. που αφορά το πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2017 και στην αποκατάσταση του προβαδίσματς των Γεωπόνων, έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας, για τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας.

  Αναλυτικά η επιστολή του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

  Θέμα: «Έκδοση παράνομης Κ.Υ.Α. για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2017»

  Σχετικά: (α) η υπ’ αριθ. 5239/58793/30-5-2017 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΩΑΔΑ4653ΠΓ-ΩΨΓ),
  (β) η υπ’ αριθ. 5174/58096/29-05-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 1914/Β/2017),
  (γ) η απόφαση που έλαβε επί του θέματος το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 6η/28-6-2017 συνεδρίασή του (επισυνάπτεται).


  Σε εκτέλεση της ως άνω υπό στοιχείο (γ) σχετικής απόφασης του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και επειδή η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει κωφεύσει στα έντονα προφορικά και έγγραφα διαβήματα στα οποία επανειλημμένα έχουμε προβεί προς την ίδια, με το παρόν θέτουμε υπόψη όλων των εμπλεκομένων στην έκδοση της παράνομης, υπό στοιχείο (β) σχετικής Κ.Υ.Α. τα παρακάτω και παρακαλείσθε για τις ενέργειές σας προς αποκατάσταση της νομιμότητας:

  1) Η ως άνω (β) σχετική κοινή υπουργική απόφαση έχει εκδοθεί σε ευθεία παράβαση των ισχυουσών, ρυθμιζουσών το θέμα, ειδικών διατάξεων: 
του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2413/1953 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας» (ΦΕΚ 125/Α/1953) και 
της Κ.Υ.Α. 2195/11040/30-1-1985 «Ρύθμιση λεπτομερειών λειτουργίας των Ταμείων Προστασίας Ελαιοπαραγωγής» (ΦΕΚ 75/Β/1985), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3, παρ. 3 του ως άνω Ν.Δ.. 

  2) Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που παρατηρείται έλλειψη Γεωπόνων αποφοίτων Ανωτάτων Γεωπονικών Σχολών ή απροθυμία αυτών να εργαστούν στην καταπολέμηση του δάκου, μπορούν να προσλαμβάνονται ως Τομεάρχες Δακοκτονίας και Τεχνολόγοι Γεωπονίας.

  3) Εντούτοις, παρά τη σαφέστατη απαίτηση του νόμου, τόσο στην ως άνω υπό (β) σχετική, όσο και στην προηγούμενη όμοια αυτής, για το έτος 2016 (υπ’ αριθ. 2945/41093/5-4-2016, ΦΕΚ 1029/Β/2016), δεν περιέχονται στο προοίμιό τους μεταξύ των εφαρμοζόμενων διατάξεων, όπως απαιτείται και με το άρθρο 16 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, οι ως άνω εφαρμοζόμενες διατάξεις. 

  4) Παρά την εν λόγω παράλειψη, η σχετική Κ.Υ.Α. για το 2016 ήταν ορθή κατά περιεχόμενο, καθώς ρητά προέβλεψε την επικουρική κατάταξη των ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας σε περίπτωση έλλειψης Γεωπόνων ΑΕΙ.

  5) Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι σε εκτέλεση της ως άνω Κ.Υ.Α. του 2016, αρχικώς εξεδόθη η με αριθμό 3614/51063/26-4-2016 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ., υπογραφείσα με εντολή υπουργού από τον – τότε – Γενικό Γραμματέα, η οποία, παρανόμως, αντίθετα με την Κ.Υ.Α. του 2016, καλούσε σε κατάταξη στην ίδια σειρά Γεωπόνους και Τεχνολόγους Γεωπονίας. 

  6) Η ως άνω παρανομία, ύστερα από σχετικό διάβημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., θεραπεύθηκε, τότε, με την έκδοση ορθής επανάληψης.

  7) Δυστυχώς, στην τρέχουσα περίοδο (2017) η παρανομία επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά όχι με εκτελεστική απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. αλλά με την ως άνω  (β) σχετική Κ.Υ.Α..

  8) Επειδή, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου (σχετικά τα με αριθμό 2488/1-6-2017, 2547/6-6-2017, 2737/16-6-2017 και 2795/21-6-2017 έγγραφά μας), μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ για την αποκατάσταση της νομιμότητας είτε με τροποποίηση ή έκδοση στο ορθό της Κ.Υ.Α., είτε με ευθεία εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων από το ΥΠ.Α.Α.Τ. και έκδοση ορθής επανάληψης της σχετικής απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα (με εντολή Υπουργού) και την αποκατάσταση του προβαδίσματος των Γεωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας.

  9) Επειδή στο προοίμιο των παρανόμως ως άνω κανονιστικών πράξεων δεν περιλαμβάνεται η βασική διάταξη που διέπει το θέμα που αυτές ρυθμίζουν, δηλαδή η διάταξη  του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2413/1953 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας» (ΦΕΚ 125/Α/1953). 

  10) Επειδή, σε αντίθεση με την περίοδο 2016 όπου η σχετική Κ.Υ.Α., με νόμιμο περιεχόμενο, δημοσιεύθηκε την 13-4-2016, για την περίοδο 2017 η αντίστοιχη Κ.Υ.Α., με παράνομο περιεχόμενο, δημοσιεύθηκε την 1-6-2017 με εκτιμώμενο χρόνο πρώτων ψεκασμών στις 10-15 Ιουνίου 2017. 

  11) Επειδή δικαιολογημένα δημιουργείται η εντύπωση ότι επιχειρείται – άγνωστο σε εμάς από ποια πρόσωπα και υπό ποιες περιστάσεις – προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων και σαφούς παράβασης της ισχύουσας νομοθετικής διάταξης με κανονιστικές αποφάσεις της Διοίκησης.

  12) Επειδή είμαστε βέβαιοι ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί και Γενικοί Γραμματείς δεν είχαν υπόψη τους τα παραπάνω και δεν παραβίασαν το νόμο εν γνώσει τους.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., δια του παρόντος σας καλεί:

  (α) να θεραπεύσετε άμεσα την παρανομία εκδίδοντας ορθή επανάληψη της ως άνω (β) σχετικής Κ.Υ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2413/1953 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας» (ΦΕΚ 125/Α/1953) και της Κ.Υ.Α. 2195/11040/30-1-1985 «Ρύθμιση λεπτομερειών λειτουργίας των Ταμείων Προστασίας Ελαιοπαραγωγής» (ΦΕΚ 75/Β/1985),

  (β) να διενεργηθεί έρευνα και να μας χορηγήσετε πληροφορίες για τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες υπό τις οποίες εξεδόθη η ως άνω, υπό στοιχείο (β) σχετική Κ.Υ.Α. 

  Τέλος, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν για το πρόγραμμα Δακοκτονίας τρέχοντος έτους να συμπεριλάβουν, μεταξύ των εφαρμοζόμενων διατάξεων, τις ως άνω ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2413/1953 και της Κ.Υ.Α. 2195/11040/30-1-1985 και να ορίσουν την κατάταξη για τις θέσεις τομεαρχών σύμφωνα με αυτές. 

  Με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των μελών του, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε παραπέρα σχετική πληροφορία και διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

 

 

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 104 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δωρεά στο e-geoponoi

Κέρασε μας ένα καφέ με 1,50 €Είσοδος μέλους

  

 

 

 

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!