Print this page

Γεωτεε Αν. Μακεδονίας: Επισημάνσεις επί των προβλημάτων της συνταγογράφησης

Με αφορμή την πρόσκληση που λάβαμε για τη συμμετοχή μας στην ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση της ψηφιακής υπηρεσίας της συνταγογράφησης που θα γίνει

στις 28-9-2017 στη Λάρισα, ευχαριστούμε θερμά καταρχήν για την πρόσκληση και τονίζουμε τη θέληση μας να συμβάλουμε κι εμείς στην επιτυχία της εκδήλωσης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διαδικασίας της συνταγογράφησης προς όφελος των αγροτών μας, της αγροτικής μας παραγωγής, των συναδέλφων Γεωπόνων και του Περιβάλλοντος.

Όμως λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορούμε να παραβρεθούμε στη σύσκεψη γι’ αυτό και θα σας αποστείλουμε γραπτώς τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που εντοπίσαμε και συγκεντρώσαμε από πολλούς συναδέλφους σε όλη τη διαδικασία της συνταγογράφησης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι το παράρτημα μας συμμετείχε ενεργά στην επιτροπή συνταγογράφησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και της οποίας το πόρισμα βγήκε στις 28/7/2015 κι εστάλει στο Υπουργείο. Σήμερα, που έχει ξεκινήσει πλέον η συνταγογράφηση, παραμέ-νουν σε εκκρεμότητα ακόμα αρκετά θέματα που θίγαμε τότε στο πόρισμα μας κι επιπρόσ-θετα προστέθηκαν κι άλλα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της. Παρακα-λούμε λοιπόν για την επίλυση των ζητημάτων και ερωτημάτων που σας θέτουμε παρακάτω και συγκεκριμένα:

 

1)      Χρειάζεται διευκρίνιση στα λεγόμενα του Υπουργείου στο υπ. αριθμ. πρωτ. 9851/94246 από τις 11-9-2017 έγγραφο του με θέμα «Έντυπο ελέγχου συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου» όταν αναγράφει τα εξής: «Μέχρι 31-12-2017 οι έλεγχοι της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων είναι εκ των πραγμάτων πιλοτικοί και τα αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και οι παρατηρήσεις των ελεγκτικών αρχών, λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και τη διενέργεια των ελέγχων (ανάλυσης επικινδυνότητας) σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα επισήμων ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα του έτους 2018.». Θα επιβάλλονται ποινές στα καταστήματα που δεν έχουν εκδώσει όλες τις προβλεπόμενες συνταγές μέχρι 31-12-2017 ή όχι;

1)     Τι θα γίνει με τις πρώτες ημέρες της εφαρμογής της συνταγογράφησης (18-20/9/2017), αλλά και μετέπειτα, όπου το σύστημα δεν λειτουργούσε και δεν μπορούσαν να εκδοθούν συνταγές; Θα θεωρηθεί ότι και αυτοί οι συνάδελφοι παρανόμησαν και θα τους επιβληθούν ποινές;

2)     Η διαδικασία της πιστοποίησης χρηστών στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι αγρότες καταρτί-ζονταν και στη συνέχεια συμμετείχαν στις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού Ο.Χ.Γ.Φ.. Σύντομα όμως η διαδικασία εκφυλίστηκε και πολλοί αγρότες δεν μετείχαν καν στις εξετάσεις κι αποκτούσαν το πιστοποιητικό «ταχυδρομικά». Αυτό το αποδεικνύει και η πληθώρα ΚΕΚ που τους αφαιρέθηκε η σχετική άδεια μετά από τους ελέγχους που έγιναν. Στόχος μας δεν θα πρέπει να είναι η οικονομική επιβάρυνση των αγροτών μας, αλλά με την έναρξη της συνταγογράφησης, προβλέπεται να υπάρξει νέο κύμα ενδιαφερόμενων αγροτών για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ο.Χ.Γ.Φ.. Για να διασφαλιστεί λοιπόν το αδιάβλητο της διαδικασίας έκδοσης των νέων πιστοποιητικών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτικότητα παρακολούθησης σχετικών σεμιναρίων τουλάχιστον 24 ωρών για την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού από τους αγρότες όπως προβλέπεται στη νομοθεσία. Μόνο έτσι θα επιμορφωθούν οι αγρότες μας για θέματα που αφορούν την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων, την ασφάλεια του χρήστη, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

3)     Υπάρχει κόστος και αμοιβή για την έκδοση των συνταγών; Οπότε για τις αμοιβές των συνταγογράφων θα προβλέπεται η έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών κατόπιν σχετικής έναρξης στην εφορία; Αυτό θα προκαλέσει πρόβλημα στη συνταγογράφηση, γιατί πέραν της επιπρόσθετης γραφειοκρατίας και διοικητικού κόστους, δεν θα μπορούν έτσι να συνταγογραφήσουν οι Γεωπόνοι ιδιωτικοί υπάλληλοι των καταστημάτων πώλησης γεωργικών φαρμάκων (με ασφάλιση ΙΚΑ), οι δημόσιοι υπάλληλοι (για δωρεάν συνταγογράφηση) και οι ετεροαπασχολούμενοι Γεωπόνοι (εποχιακοί δημ. υπάλληλοι, άνεργοι κι εργαζόμενοι σε άλλο αντικείμενο).

4)      Για τον έλεγχο της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και της παράνομης διακίνησης θα γίνεται επισύναψη της συνταγής στα τιμολόγια αγοράς γεωργικών εφοδίων κατά την τήρηση των λογιστικών βιβλίων των αγροτών;

5)     Θα υπάρχει η δυνατότητα για ομαδική συνταγογράφηση; στους παραγωγούς των ομάδων παραγωγών, όπου οι εφαρμογές των φυτοφαρμάκων γίνονται ομαδικά στα χωράφια των παραγωγών από συνεργεία και μηχανήματα των ομάδων παραγωγών με χρέωση στους παραγωγούς;

6)     Υπάρχει η δέσμευση ώστε και στην καταχώριση γεωργικών φαρμάκων να αναγράφεται ο χρήστης κάτοχος του πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;

7)     Θα υπάρξει δυνατότητα για μεταγενέστερη συνταγογράφηση, λόγω π.χ. προβλημάτων στο internet, στην εφαρμογή του Υπουργείου, σε διακοπές ρεύματος κ.λ.π.;

8)     Έλλειψη ενσωμάτωσης στο σύστημα του ιστορικού επεμβάσεων (υπάρχει αλλά χωρίς απαγορευτικές δικλείδες) και της δήλωσης ΟΣΔΕ. Αυτό πρέπει να γίνει για να μην πωλείται υπερβολική ποσότητα ενός σκευάσματος ή και μη εγκεκριμένα σκευάσματα στον παραγωγό. Αφού σήμερα η συνταγογράφηση γίνεται σε καλλιέργειες και αγροτεμάχια κατά δήλωση παραγωγού.

9)     Για τις πωλήσεις σε παραγωγούς που έχουν λιγότερο από 1 στρέμμα θα απαιτείται Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων ή όχι;

10)  Στην καταγραφή πωλήσεων Γεωργικών Φαρμάκων όπου δεν γίνεται και συνταγογρά-φηση (π.χ. για καλλιέργειες ήσσονος σημασίας) θα είναι υποχρεωτική η κατοχή Πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων από τον καλλιεργητή; Ή διαφορετικά πρέπει να έχει επαγγελματία χρήστη για να προμηθευτεί τα γεωργικά φάρμακα; Ή όχι;

11)  Προβλήματα στην καταχώρηση από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων των αγροτών που θα ψεκάζουν. Για παράδειγμα υπάρχουν μέγιστα όρια αριθμού δηλώσεων παραγωγών για την εφαρμογή Γ.Φ./επαγγελματία χρήστη;, ή ποιος θα είναι ο τύπος έκδοσης δελτίων παροχής υπηρεσιών, επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του υπουργείου σχετικά με τους κατόχους πιστοποιητικού Ο.Χ.Γ.Φ. κ.α.

12)  Έλλειψη υποστήριξης υπηρεσιών web service στη συνταγογράφηση. Παρακαλούμε αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν για να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τέτοιες εφαρμογές για την έκδοση παραστατικών πώλησης και μέσω αυτών θα μπορούσαν να κάνουν συνταγογράφηση και καταγραφή.

13)  Η υποχρεωτικότητα εγγραφής της εμπορικής ονομασίας στη συνταγή ενδεχομένως να δημιουργεί προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της υποχρεωτικής επιλογής ενός από τα 2 συνδεόμενα πεδία, δηλαδή την δραστική ουσία ή το εμπορικό όνομα και εφόσον ο συνταγογράφος επιλέξει το εμπορικό όνομα να συμπληρώνεται αυτόματα η δραστική ουσία.

 

14)  Πολλές εταιρείες κάνουν στους παραγωγούς προσφορές για προαγορά συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων με καλύτερες τιμές, σε εποχές που δεν γίνεται εφαρμογή των συγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων (π.χ. τον χειμώνα). Η συνταγο-γράφηση πριν την πώληση των γεωργικών φαρμάκων εμποδίζει αυτήν την καθόλα νόμιμη εμπορική συναλλαγή, καθότι η συνταγή πρέπει να εκδίδεται προγενέστερα της πώλησης και έχει διάρκεια μόνο 1 μήνα. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αυξηθεί η χρονική διάρκεια της συνταγής και να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής σε αυτήν πολλαπλών εφαρμογών, εκεί που αυτές επιτρέπονται, σύμφωνα με την άδεια χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.   

Λειτουργικά προβλήματα του συστήματος συνταγογράφησης

α) Έλλειψη εξοικείωσης των συνταγογράφων με την εφαρμογή της συνταγογρά-φησης λόγω της βιαστικής έναρξης της εφαρμογής. Η έλλειψη αυτή εγκυμονεί λάθη στη συνταγογράφηση.

 

β) Καθυστερημένη ανταπόκριση της εφαρμογής σε όποια επιλογή κι αν προβούμε. Η εφαρμογή κολλάει πολλές φορές και κάποιες φορές κρασάρει!!! Το πρόβλημα παρουσιάζεται σε αστικές περιοχές όπου οι συνδέσεις ίnternet είναι υψηλής ταχύτητας. Σε αγροτικές περιοχές όπου οι ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι μικρότερες το πρόβλημα είναι εντονότερο.

γ) Οι μπάρες κύλισης της εφαρμογής δεν λειτουργούν ή λειτουργούν λανθασμένα μην επιτρέποντας την καταχώρηση δεδομένων, ή βγαίνει η ένδειξη «λάθος δεδομένα».

δ) Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση και η συνεργασία μεταξύ δραστικής ουσίας και εμπορικού σκευάσματος είναι κακής ποιότητας ή ανύπαρκτη (επιλέγεις το ένα δεν βγαίνει πάντα το άλλο)

 

ε) Αναδυόμενα μηνύματα σφάλματος με επεξηγηματικά κείμενα στα αγγλικά που δεν αφορούν το σφάλμα που έκανε ο χρήστης της εφαρμογής (π.χ. μη πιστοποιημένος επαγγελματίας χρήστης) αλλά κάποιες ορολογίες γλώσσας προγραμματισμού.

στ) Αν επιθυμεί κάποιος χρήστης να συμπληρώσει κάποια στοιχεία χωρίς να χρησιμοποιήσει την μπάρα κύλισης (π.χ. στην καλλιέργεια να πληκτρολογεί Αμπέλι) δεν ανταποκρίνεται πάντα η εφαρμογή και κάποιες φορές βγάζει μήνυμα σφάλματος. Όταν γίνεται προσυμπλήρωση από τον χρήστη δεν φαίνεται στον χρήστη τι συμπληρώνει λόγω της αναδυόμενης μπάρας κύλισης και έτσι να συμπληρώνει λανθασμένα αυτό που θέλει.

ζ) Οι πελάτες που είναι καταχωρημένοι στην καταγραφή πρέπει να μεταφέρονται και στη συνταγογράφηση, όχι μόνο για τον ίδιο συνταγογράφο αλλά για το ίδιο κατάστημα που μπορεί να έχει πολλούς υπεύθυνους επιστήμονες - συνταγογράφους.

η) Επανειλημμένες αποτυχημένες εισόδους στην εφαρμογή χωρίς κάποιο μήνυμα σφάλματος.

 

θ) Η εφαρμογή μετά από λίγο χρόνο αδράνειας χάνει όλα τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν σε αυτή, οπότε ο χρήστης θα πρέπει να ξανακάνει είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να ξανακαταχωρήσει τα ίδια δεδομένα που χάθηκαν πριν. Στις συνθήκες λειτουργίας ενός καταστήματος γεωργικών φαρμάκων πρέπει να υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος στον χρήστη της εφαρμογής για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

ι) Δεν λειτουργεί η προσωρινή αποθήκευση κάποιες φορές, αν και φαίνεται να έχει αποθηκευτεί η συνταγή, και χάνεται στη συνέχεια. Επιπλέον κόπος και χάσιμο χρόνου.

ια) Η εφαρμογή δεν επιτρέπει στον ίδιο τον συνταγογράφο να εκδώσει συνταγή στο όνομα του ως χρήστη. Δηλ. οι συνάδελφοι Γεωπόνοι καταστηματάρχες γεωργικών φαρμάκων που είναι και αγρότες, δεν μπορούν να εκδώσουν συνταγές στο όνομα τους με χρήστη τον εαυτό τους για να ψεκάσουν τα χωράφια τους. Στην ουσία ή θα παρανομήσουν ή θα πρέπει να πάνε σε κάποιον άλλο Γεωπόνο ενδεχομένως και ανταγωνιστή τους, γνωστοποιώντας έτσι προσωπικά δεδομένα τους που αφορούν τις καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζουν και αναγκαζόμενοι να βρούνε άλλον ψεκαστή. Το μήνυμα σφάλματος που βγάζει είναι «Επιλέξτε χειριστή».

ιβ) Το μήνυμα σφάλματος «Επιλέξτε χειριστή» βγαίνει όμως και σχεδόν σε κάθε προσπάθεια αποθήκευσης συνταγής με σωστά συμπληρωμένα τα στοιχεία της. Είτε πρόκειται για αγρότη χωρίς πιστοποιητικό με δηλωμένο επαγγελματία χρήστη, είτε πρόκειται για αγρότη επαγγελματία χρήστη, είτε πρόκειται για συνταγογράφηση από γεωπόνο σε γεωπόνο. Οι υπεύθυνοι της εφαρμογής θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τις σχετικές βάσεις δεδομένων με τους κατόχους πιστοποιητικών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για να μειωθούν αυτά τα μηνύματα σφάλματος.

 

ιγ) Από την εφαρμογή έχει εξαφανιστεί το πεδίο «Χρήση από τον ίδιο», το οποίο και επιλέγεται κατά περίπτωση και το οποίο υπήρχε τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της εφαρμογής. Ενώ στο πεδίο «Επιλογή χρήστη» δεν λειτουργεί η μπάρα κύλισης.

 ιδ) Δεν γίνεται υπόδειξη εγκεκριμένης δόσης από το σύστημα (για την καλλιέργεια που δηλώσαμε) για την ορθότερη συμπλήρωση της συνταγής.

ιε) Πρέπει να εισάγονται τα χωρικά δεδομένα της γεωργικής εκμετάλλευσης σε κάθε εισαγωγή εγγραφής στην εφαρμογή. Αυτό αποτελεί πρόσθετη γραφειοκρατία, διότι η γεωργική εκμετάλλευση έχει σταθερή και γνωστή έδρα και θα έπρεπε να είναι προσυμπληρωμένα με δυνατότητα αλλαγή τους για την σπάνια περίπτωση όπου μια εκμετάλλευση εκτείνεται σε παραπάνω από μια Π.Ε. ή Δήμο.

ιζ) Ακόμα στην περίπτωση που κάποιος παραγωγός επιθυμεί να αγοράσει δυο διαφορετικού μεγέθους συσκευασίες, του ίδιου σκευάσματος θα πρέπει να μπορεί να το καταχωρεί στην ίδια εγγραφή ως άθροισμα (π.χ. 5+1=6 λίτρα).

 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας όλα τα ανωτέρω ζητήματα που θίγουμε κι αφορούν τη χρήση της εφαρμογής από τη στιγμή που αυτή τέθηκε σε λειτουργία και μέχρι σήμερα.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

του ΓΕΩΤΕ.Ε.

Ανατολικής Μακεδονίας

 

 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd