Παραθυράκι για την ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες θα ανανεώνονται ή θα παρατείνονται οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου (εποχικό προσωπικό) που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα προγραµµάτα,

περιγράφει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Κώστα Πουλάκη (παρακάτω).

Πρόκειται για συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε δήµους, δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµοτικά ιδρύµατα, συνδέσμους ΟΤΑ, περιφέρειες και ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης. Οι απασχολούμενοι πρέπει να έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς

 

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Ανανέωση ή παράταση συµβάσεων ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 143/Α΄/9-11-2015 δηµοσιεύθηκε ο ν.4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο ……… και άλλες διατάξεις».

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του νόµου αυτού ρυθµίζεται το ζήτηµα της ανανέωσης ή παράτασης των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισμούς.

Ειδικότερα, µε τη διάταξη της παρ.5 οι ανανεώσεις και παρατάσεις αυτές εξαιρούνται πλέον από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, και πραγµατοποιούνται µε απόφαση των αρµοδίων για την πρόσληψη οργάνων (1), µε τη λήξη των προηγούµενων συµβάσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άµεση ανανέωση/παράταση των συµβάσεων, η οποία είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραµµάτων και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, αλλά και την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αποσυµφορείται και η Ελληνική  Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Η διάταξη αφορά τόσο τους ΟΤΑ (δήµοι, δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµοτικά ιδρύµατα, Σύνδεσµοι ΟΤΑ,

Περιφέρειες), όσο και τα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης (επιχειρήσεις) που υλοποιούν τέτοιου είδους προγράµµατα.

Επισηµαίνεται ότι οι φορείς υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενηµερώνουν για κάθε πραγµατοποιούµενη ανανέωση/παράταση τα µέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει αλλά και τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου µας (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ.2 της ΠΥΣ 33/2006), ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ακριβούς αριθµού των απασχολουµένων.

Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δηµοσίευση των ανανεώσεων/παρατάσεων των συµβάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ.9 του ν.4038/2012, υποχρέωση που δεν ισχύει για τα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ.

Για τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε τους φορείς της χωρικής σας αρµοδιότητας. Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

1. Σε περίπτωση που δεν ανανεώνεται το σύνολο των συµβάσεων των εργαζοµένων, αλλά µέρος αυτών (π.χ. 12 σε σύνολο 15 συµβάσεων), της απόφασης του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου θα προηγείται απόφαση του οικείου δηµοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συµβουλίου, µε την οποία θα καθορίζεται ο αριθµός των ανανεούµενων συµβάσεων και οι ειδικότητες αυτών, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

 

 

Πηγή:  Proslipsis.gr

Last modified on Τρίτη, 29 Δεκέμβριος 2015 19:14

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

  • Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», προσφέρει έως 130.000 ευρώ ανά έτος και για τέσσερα χρόνια σε προτάσεις δράσης COST

  • Μεγάλη είναι η δυναμική των κοιτασμάτων μετάλλων που υπάρχουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλειο Μέλφο, ο οποίος βραβεύτηκε πρόσφατα από την Ακαδημία Αθηνών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στα λεγόμενα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, αλλά και σε σπάνια μέταλλα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο.

  • Η ουρία συντέθηκε για πρώτη φορά από το Γερμανό χημικό Friedrich Wöhler το 1828. Πριν από αυτό το διάστημα, οι μοναδικές οργανικές πηγές αζώτου για το έδαφος ήταν τα ούρα, η κοπριά και τα κομπόστ.

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!