Οι νέοι Αγρότες πρέπει να διατηρούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά την τυπική απόδοση της καλλιέργειας

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια η οποία κοινοποιείται προς όλες της Περιφέρειες.

 

Ειδικότερα στην εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και διαχείρισης Κοινοτικών πόρωνΧαράλαμπος Κασίμης σημειώνεται ότι ο δικαιούχος νέος αγρότης οφείλει «να διατηρεί τουλάχιστον την αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) με την οποία εγκρίθηκε για το Υπομέτρο 6.1 Συνεπώς δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού του σχεδίου η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να πέσει κάτω από εκείνη του έτους ένταξης».

Επιπλέον τονίζεται ότι εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία ένταξης      

 • Να αναπτύξει τη γεωργική του/της εκμετάλλευση, ώστε αυτή να αποκτήσει τον προσανατολισμό παραγωγής που αναφέρεται στο επιχειρηματικό του/της σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.
 • Να επιτύχει τους ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους αλλά και τα λοιπά μεγέθη που προσδιορίζονται στο επιχειρηματικό του/της σχέδιο όπως αυτά έχουν υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.
 • Να αποκτήσει άδεια εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται, η οποία να καλύπτει τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης..
 • Να υποβάλλει αίτηση καταβολής τελικής πληρωμής (δεύτερη πληρωμή) μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την παρούσα, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 23 της αρ. 8585/10-10-2017 ΥΑ, εντός καταληκτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης ένταξης πράξεων.
 • Να αποδέχεται και να διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, την επίτευξη των συναφών στόχων και την τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικά να αποδέχεται και να διευκολύνει επιτόπιους ελέγχους ή επισκέψεις που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.
 • Να ενημερώνει έγκαιρα και ορθά τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης, αποστέλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης όπως και να λαμβάνει τις σχετικές εγκρίσεις και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών.
 • Να αποδέχεται πρόσκληση συμμετοχής σε ενέργειες που διεξάγονται για συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά εισοδήματα και οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (έρευνα για τη διάθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων) ή για συλλογή δεδομένων και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020.
 • Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του ΠΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ ΠΑΑ ή η Περιφέρεια με στοιχεία όπως η ονομασία του δικαιούχου, ημερομηνία έναρξης και λήξης, συνολική δαπάνη και Περιφέρεια.

 

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο

 

Πηγή: tastv.gr 

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

 • Σημαντικά στοιχεία για την σωστή λίπανση των ελαιόδεντρων προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας (η κατάσταση όπου ενώ το δέντρο βρίσκεται σε πλήρη καρποφορία, την επόμενη χρονιά παρατηρείται απότομη πτώση της παραγωγής του) παρουσιάζει πρόσφατη διεθνής πανεπιστημιακή έκθεση.

 • Στη δημιουργία ενός αισθητήρα με τη μορφή ταινίας, ο οποίος είναι σε θέση να δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες του νερού που απορροφούν και μετακινούν τα φυτά (από τις ρίζες έως τα φύλλα) δημιούργησαν επιστήμονες από το πανεπιστήμιο της Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών.

 • Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ) απειλεί να εξαπλωθεί στην Ευρώπη. Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!