Δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ για μικρές και πολύ μικρές αγροδιατροφικές και άλλες επιχειρήσεις

Στην προκήρυξη δύο δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 460 εκατ. ευρώ οι οποίες απευθύνονται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, ακόμη και στην εστίαση, προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Πρόκειται για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) και είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθες:

• Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 400 εκατ. ευρώ και προβλέπει την επιδότηση από 50% έως 65% επενδυτικών σχεδίων που κυμαίνονται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι: αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), υγεία, υλικά-κατασκευές. Οι δαπάνες που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν είναι οι ακόλουθες: α) προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, β) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας/προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, γ) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης-εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, δ) πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε. (πρότυπα χωρών προορισμού).

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, τεχνικές μελέτες μηχανικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, ψηφιακή προβολή, μεταφορικά μέσα και υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και των φακέλων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

• Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας εμπόριο – εστίαση – εκπαίδευση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της είναι 60 εκατ. ευρώ προβλέπει την επιδότηση κατά 50% επενδυτικών σχεδίων από 10.000 έως 150.000 ευρώ. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν είναι για παρεμβάσεις στα κτίρια, για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας και διευκόλυνση της προσβασιμότητας ΑμεΑ, για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για μεταφορικά μέσα, ψηφιακή προβολή, πιστοποίηση υπηρεσιών ή και διαδικασιών, μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενων, δαπάνες μελετών κατάρτισης και παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 6 Φεβρουαρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 19 Απριλίου 2019.

 

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

  • Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», προσφέρει έως 130.000 ευρώ ανά έτος και για τέσσερα χρόνια σε προτάσεις δράσης COST

  • Μεγάλη είναι η δυναμική των κοιτασμάτων μετάλλων που υπάρχουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλειο Μέλφο, ο οποίος βραβεύτηκε πρόσφατα από την Ακαδημία Αθηνών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στα λεγόμενα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, αλλά και σε σπάνια μέταλλα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο.

  • Η ουρία συντέθηκε για πρώτη φορά από το Γερμανό χημικό Friedrich Wöhler το 1828. Πριν από αυτό το διάστημα, οι μοναδικές οργανικές πηγές αζώτου για το έδαφος ήταν τα ούρα, η κοπριά και τα κομπόστ.

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!