Ανακοίνωση 109 Γεωπόνων & 6 Κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ (Update)

Ανακοίνωση 109 Γεωπόνων & 6 Κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ (Update)

Ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη 109 Γεωπόνων και 6 Κτηνιάτρων με την διαδικασία ΣΟΧ για 8 μήνες

 

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2024 με αριθ. πρωτ. 5922/28-05-2024 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει το Σάββατο  01-06-2024 και λήγει τη  Δευτέρα 10-06-2024 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.


Print   Email

Related Articles