Πως υπολογίζεται η απόσβεση ενός μηχανήματος;

Πως υπολογίζεται η απόσβεση ενός μηχανήματος;

Για να υπολογίσει κανείς την απόσβεση ενός γεωργικού μηχανήματος, πρέπει να λάβει υπόψη τέσσερις παράγοντες: την αρχική αξία του μηχανήματος, τη διάρκεια ζωής του, την υπολειμματική αξία του

στο τέλος της διάρκειας ζωής του και τη μέθοδο απόσβεσης που εφαρμόζεται. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι απόσβεσης, όπως η γραμμική, η γεωμετρική, η συγκέντρωση στις πρώτες χρήσεις και η βάσει ωφέλιμων ωρών λειτουργίας. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από το είδος και τη χρήση του μηχανήματος.

Ένα παράδειγμα γραμμικής απόσβεσης γεωργικού ελκυστήρα με διάρκεια παραγωγικής ζωής 13 έτη, αρχική αξία 120.000€ και υπολειμματική αξία 10.000€ (αξία μεταπώλησης του μηχανήματος μετά την πάροδο των 13 ετών) μπορεί να είναι το εξής:

Αρχική αξία: 120.000€ Υπολειμματική αξία: 10.000€ Διάρκεια ζωής: 13 έτη
Για να υπολογίσουμε το ποσό απόσβεσης κάθε έτους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της γραμμικής απόσβεσης:

Ποσό απόσβεσης = (Αρχική αξία - Υπολειμματική αξία) / Διάρκεια ζωής
Ποσό απόσβεσης = (120.000€ - 10.000€) / 13
Ποσό απόσβεσης = 9.231,69€

Έτσι, το ποσό απόσβεσης για κάθε έτος θα είναι περίπου 9.231,69€.

Με απλά λόγια ένας γεωργός που αγοράζει σήμερα ένα γεωργικό μηχάνημα αξίας 120.000€ και αυτό θα είναι προς αντικατάσταση μετά τα 13 έτη, πρέπει να υπολογίζει πως χάνει κάθε χρόνο κάτι περισσότερο από 9.000€! Αν δεν το υπολογίζει αυτό το κόστος… τότε θα έχει λάθος εικόνα για την οικονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης του.

Η απόσβεση είναι ένα κρυφό κόστος που λίγοι γεωργοί το υπολογίζουν ή το υπολογίζουν σωστά. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως:

- Η έλλειψη γνώσης ή εκπαίδευσης για τους τρόπους υπολογισμού της απόσβεσης.
- Η πεποίθηση ότι η απόσβεση δεν είναι σημαντική ή ότι ο υπολογισμός της δεν επιφέρει οφέλη στους αγρότες.
- Η δυσκολία ή η το υψηλό κόστος καταγραφής και παρακολούθησης των γεωργικών μηχανημάτων και των διαφόρων στοιχείων τους.

Ο μη υπολογισμός της απόσβεσης γεωργικών μηχανημάτων από τους αγρότες μπορεί να έχει τελικά τις παρακάτω αρνητικές συνέπειες:

- Η υποτίμηση του πραγματικού κέρδους και του καθαρού πλούτου των αγροτών.
- Η χαμηλή επένδυση στη συντήρηση, τη βελτίωση ή την αναβάθμιση των γεωργικών μηχανημάτων.
- Η χαμηλή παραγωγικότητα, η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων.
- Η υψηλή εξάρτηση από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, όπως δάνεια, επιδόματα ή επιδοτήσεις.

Όπως είπε κάποτε ο Sir Francis Bacon (1561-1626) φιλόσοφος και επιστήμονας, «Η γνώση είναι δύναμη!» και σίγουρα ισχύει σε κάθε πεδίο επαγγελματικό, επιστημονικό και μη!

Πηγή: insider.gr


Print   Email

Related Articles