ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Να σημειωθεί εδώ πως για όποιον ενδιαφέρεται να αγοράσει µόνο µηχανολογικό εξοπλισµό (όχι κτιριακό) µε γρήγορες διαδικασίες είναι ανοιχτό παράλληλα το καθεστώς

«Μηχανολογικός Εξοπλισµός» που λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου 2021, αλλά διαθέτει µόνο ως είδος ενίσχυσης την φορολογική απαλλαγή.

Από την άλλη, στα άλλα δύο καθεστώτα (Γενική Επιχειρηµατικότητα και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις) οι ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα φτάνουν έως 55% των δαπανών του έργου και δίνονται εξολοκλήρου µε τη µορφή επιδότησης. Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται τρακτέρ, παρελκόµενα, µεγάλα µηχανήµατα όπως οι θεριζοαλωνιστικές, κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθήκες, θερµοκήπια) κ.α.. Μάλιστα, µέρος του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να συνδέεται µε την παραγωγή, σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας (net metering).

Οι σχετικές επιδοτήσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις µε τη µορφή ατοµικής επιχείρησης, εµπορικής εταιρείας, συνεταιρισµού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισµού, Οµάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συµπράξεων. Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος έργου ορίζεται:

α. για µεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,

β. για µεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς 250.000 ευρώ,

γ. για µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

δ. για πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,

ε. για Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Συµπράξεις, 50.000 ευρώ.

agronews.gr


Print   Email

Related Articles