Πρόγραμμα του Πράσινου Αγροτουρισμού. Προθεσμία Αιτήσεων

Πρόγραμμα του Πράσινου Αγροτουρισμού. Προθεσμία Αιτήσεων

Ένα σημαντικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη του Πράσινου Αγροτουρισμού σε όλη τη χώρα, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι σε ισχύ.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Οι τουριστικές δραστηριότητες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ως εξής:

α) Καταλύματα

β) Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

γ) Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

δ) Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

ε) Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

στ)  Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Επιδοτούνται δαπάνες για Κτιριακά και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα και Μηχανολογικό/ λοιπό Εξοπλισμό. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες καθώς και αμοιβές συμβούλων (μελέτες).

Σημαντικά σημεία

Στο νέο καθεστώς του Πράσινου Αγροτουρισμού περιλαμβάνονται διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα παλαιότερα επιχορηγούμενα προγράμματα, όπως:

  • Βαθμολογείται η ιδία συμμετοχή (τραπεζικοί λογαριασμοί μετόχων ή εταιρείας) και η ύπαρξη αποδεικνυόμενης δυνατότητας δανεισμού.
  • Δεν απαιτούνται εκ των προτέρων (Εγκεκριμένα) Αρχιτεκτονικά Σχέδια ή ιδιοκτησία/ μίσθωσης γης.
  • Δεν απαιτείται εκ των προτέρων (κατά την αίτηση) η ύπαρξη εταιρείας.
  • Η έναρξη της επένδυσης θα πρέπει να γίνει άμεσα μετά την έγκριση (εντός 3 μηνών και με υλοποίηση τουλάχιστον του 10% του φυσικού αντικειμένου).
  • Δίνεται δυνατότητα πολυτμηματικής πραγματοποίησης/ πληρωμής του έργου.

Απαιτήσεις προγράμματος

Τα επενδυτικά σχέδιο θα πρέπει να συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Απαιτείται πλάνο βιωματικού αγροτουρισμού όπου να περιλαμβάνονται τεκμηριωμένα δράσεις γαστρονόμιας και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι απαιτείται προσκόμιση πλάνου συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες από την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά:

  • Ο ρόλος τους στο πλάνο υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού τουρισμού.
  • Ο βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος μέσα από την προτεινόμενη συνεργασία.
  • Η οικονομική συμμετοχή των επιλεγμένων οντοτήτων (η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το παρόν επενδυτικό σχέδιο) στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας.
  • Η δέσμευση υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού για χρονικό διάστημα που ορίζεται στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις.
  • Τα προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινάει στις 30/05/2022 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας, ενώ το ελάχιστο ύψος της εκάστοτε επένδυσης είναι 500.000 ευρώ έως 7.500.000 ευρώ (καθαρή αξία).

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 49.006.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2022-2025, με ποσοστά ενίσχυσης έως και 50%.

Σχετικός σύνδεσμος 


Print   Email

Related Articles