ΚΑΠ: Όλες οι πηγές χρηματοδότησης για τους αγρότες

ΚΑΠ: Όλες οι πηγές χρηματοδότησης για τους αγρότες

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ – Οι ωφελούμενοι για μεταποίηση και σχέδια βελτίωσης.

Αλλαγές στη νέα προγραμματική περίοδο περιλαμβάνονται και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι για να προχωρήσουν επενδύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης των εκμεταλλεύσεών τους.

Οι προσφερόμενες πηγές χρηματοδότησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ, περιλαμβάνουν δύο χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία είναι το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης δανείων σε αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Διαχειριστής του Ταμείου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Χορηγούνται δάνεια από 10.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ, με αποπληρωμή το αργότερο έως 31/12/2035.

Το ΠΑΑ συμμετέχει με 80 εκατ. ευρώ, με εγγύηση του 80% κάθε δανείου. Διαθέσιμα είναι 480 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση δανείων για επενδύσεις και για κεφάλαιο κίνησης.

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ), θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μας, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Διαχειριστής του Ταμείου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Τα δάνεια κυμαίνονται από 3.000 έως 25.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 5 έτη.

Η συμμετοχή του ΠΑΑ 2014-2022 ανέρχεται στα 21,5 εκατ. ευρώ. Το 50% του δανείου έχει άτοκη χρηματοδότηση, με μηδενικό επιτόκιο για τα δύο πρώτα χρόνια του δανείου

Προαιρετική παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης έως 300 € ανά ωφελούμενο

 • Δράση 4.1.4 επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια βελτίωσης)
 • Δράση 4.2.4 επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό (Μέτρο Μεταποίησης και Μεταποίηση LEADER)

Τα δάνεια μέσω του ΤΕΑΑ και του ΤαΜιΔΑΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • Επενδυτικές δαπάνες για την κάλυψη οποιωνδήποτε αναγκών του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως:

– του ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών

– της απόκτησης μεταχειρισμένου εξοπλισμού

– της απόκτησης ζωικού ή/και φυτικού κεφαλαίου

– της αγοράς γης, έως το 10% της συνολικής επένδυσης

 • κεφάλαια κίνησης, σε συνδυασμό με επενδυτικές δαπάνες. Για το ΤΕΑΑ το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να ανέλθει έως 200.000 € ή έως το 30% των επενδυτικών δαπανών, όποιο είναι μεγαλύτερο. Για το ΤαΜιΔΑΕ, θα πρέπει το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των επενδυτικών δαπανών να μην υπερβαίνει τις 25.000 €.
 • κεφάλαιο κίνησης λόγω Covid-19 (μόνο για το ΤΕΑΑ), το οποίο θα χορηγείται σε όσους αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση είδος δανείου

Τα δάνεια

Τα δάνεια του ΤΕΑΑ και του ΤαΜιΔΑΕ δύναται να χορηγηθούν σε ωφελούμενους οι οποίοι είτε έχουν ενταχθεί σε κάποιο Μέτρο του ΠΑΑ είτε όχι. Tα δάνεια αυτά μπορούν να λάβουν τις παρακάτω μορφές:

 • Δάνειο μόνο για επενδύσεις, οι οποίες δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση
 • Δάνειο μόνο για κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση
 • Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση
 • Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση
 • Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης, επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση
 • Δάνειο για επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση
 • Δάνειο λόγω Covid-19 (μόνο για το ΤΕΑΑ), το οποίο δύναται να χορηγηθεί είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με τις ανωτέρω έξι περιπτώσεις

Τα σχέδια βελτίωσης

Για τα Σχέδια Βελτίωσης ωφελούμενοι μπορούν να είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα, χαρακτηρισμένα ως επαγγελματίες αγρότες με βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥπΑΑΤ, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ
 • Νομικά πρόσωπα, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ
 • Νέοι γεωργοί, ενταγμένοι στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014 – 2022
 • ΚΟΙΝΣΕΠ με γεωργική δραστηριότητα
 • Συλλογικά σχήματα αγροτών

Και για τις δύο δράσεις, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν στην  Ελλάδα, να χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και να είναι οικονομικά βιώσιμοι, με βάση τα κριτήρια της Τράπεζας από την οποία δανείζονται.

Η μεταποίηση

Για τη Μεταποίηση ωφελούμενοι μπορούν να είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, ανάπτυξη ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό στους ακόλουθους τομείς:

 • Κρέας – Πουλερικά – Κουνέλια
 • Γάλα – αυγά
 • Μέλι – σηροτροφία – σαλιγκάρια
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Άνθη
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Οι ωφελούμενοι δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί σε διαδικασία διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία), ούτε να πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των πιστωτών τους και να μην δραστηριοποιούνται σε απαγορευμένους τομείς.

Τα απαραίτητα βήματα

Όσοι αγρότες και κτηνοτρόφοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση για τις επενδύσεις τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω απλά βήματα:

 • Καταρτίστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Αυτό είναι απαραίτητο για τις περιπτώσεις που το δάνειο αφορά σε επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση ή περιλαμβάνει χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.
 • Για την υπαγωγή σας στο ΤΕΑΑ, ερευνήστε την αγορά ώστε να εντοπίσετε την Τράπεζα που προσφέρει τους δανειακούς όρους που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ σας. Για την υπαγωγή σας στο ΤαΜιΔΑΕ, οι Τράπεζες υποβάλουν την προσφορά τους για εσάς στην πλατφόρμα KYC.
 • Υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤEAA προς την Τράπεζα της επιλογής σας ηλεκτρονικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
 • Υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤαΜιΔΑΕ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα KYC στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ και επιλέξτε την Τράπεζα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά για εσάς. Στη συνέχεια για την Τράπεζα που επιλέξατε υποβάλετε αίτηση στο Πληροφοριακό Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
 • Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Τράπεζα της επιλογής σας.

 

 

Πηγή: Ανθή Γεωργίου / ot.gr


Print   Email

Related Articles