Σε διαβούλευση η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων – Ποιοι κλάδοι ενισχύονται

Σε διαβούλευση η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων – Ποιοι κλάδοι ενισχύονται

Οι δικαιούχοι, η περιοχή εφαρμογής και το είδος στήριξης

Από τις  26 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2024 θέτει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε διαβούλευση τις λεπτομέρειες λειτουργίας και εφαρμογής της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027.

Οι πρώτες ύλες και τα τελικά αγροτικά προϊόντα που ενισχύονται ανήκουν στους ακόλουθους κλάδους: Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια), Γάλα, Αυγά, Μέλι, Αναπήνιση κουκουλιών, Ζωοτροφές, Δημητριακά, Ελαιούχα Προϊόντα, Οπωροκηπευτικά, Οίνος, Ξύδι, Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

Ο αρμόδιος ΕΦ μπορεί να προκηρύξει μόνο ορισμένους από τους κλάδους αυτούς, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, σύμφωνα με τους επιμέρους περιορισμούς του εθνικού ή ενωσιακού θεσμικού πλαισίου, στις εκάστοτε ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, και μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (εφεξής ΚΟΑ) ανά τομέα και μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Δεν ενισχύονται

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης δεν ενισχύονται:

α) Η μεταποίηση της κάνναβης

β) Η μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων

γ) Αιτήσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα

δ) η ίδρυση ελαιοτριβείων.

ε) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές. Η δυναμικότητα του νέου σφαγείου δεν ξεπερνά τους 400 τόνους κρέατος ετησίως. Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της παρέμβασης είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (L 124), καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης του προηγούμενου εδαφίου, η οποία έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Περιοχή εφαρμογής και είδος στήριξης

Η Παρέμβαση αφορά στη στήριξη των δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, εφαρμόζεται οριζόντια σε όλη την χώρα και συνεισφέρει στους ακόλουθους στόχους:

  • ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση,
  • βελτίωση της θέσης του γεωργού στην αξιακή αλυσίδα,
  • προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία, της κοινωνικής ένταξης, της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, της κυκλικής βιοοικονομίας και της αειφόρου δασοκομίας,
  • βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας, ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά,
  • αύξηση της παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ και προϊόντων με εθνικά σήματα πιστοποίησης,
  • ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού,
  • αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων που ανήκουν σε κλάδους της μεταποίησης,
  • ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής καθώς και στη χρήση νέων τεχνολογιών,
  • διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Να σημειωθεί ότι η Παρέμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ). Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 50 % της εγκεκριμένης δημόσιας ενίσχυσης.

Δείτε την διαβούλευση ΕΔΩ

 

Πηγή: ot.gr


Print   Email

Related Articles