Έως 30/9/2021 οι αιτήσεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις με 80% επιδότηση

Έως 30/9/2021 οι αιτήσεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις με 80% επιδότηση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece"

για την αντιμετώπιση της πανδημίας, απευθύνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, η συνολική δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15.00 και το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3), του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου, (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί), με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις με έξοδα μικρότερα του ποσού των 6.250 ευρώ.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη επιχείρηση, (σε επίπεδο «δεδομένης επιχείρησης» όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία), από τη συγκεκριμένη δράση, αθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, όπως ισχύει, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 1.800.000 ευρώ.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/ΕΜΝΕ «Elevate Greece» και πληρούν τα όσα αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, αναλυτικότερες πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

- Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Υποστήριξης ∆ράσεων Έρευνας και Καινοτομίας / Τμήμα Γ ́ Καινοτομίας, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕK: Απέργης Κωνσταντίνος, τηλ. επικ. 213-1300157, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και Σοφιανοπούλου Θεώνη, τηλ. επικ. 213-1300160, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: ∆ραγατσανίου 8, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

- Τις ιστοσελίδες:

  • της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr
  • της ΓΓΕK http://www.gsrt.gr και
  • του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr

 


Print   Email

Related Articles