Η ΕΕ αλλάζει τους κανόνες των εταιρειών επιβάλλοντας το σύστημα ESG

Η ΕΕ αλλάζει τους κανόνες των εταιρειών επιβάλλοντας το σύστημα ESG

Η ορολογία ESG ήρθε για να μείνει και είναι συνυφασμένη με την οικονομική δραστηριότητα του παρόντος και του μέλλοντος όσον αφορά το επιχειρείν αλλά και τα χρηματοοικονομικά.

Μόλις τον περασμένο μήνα στην Κύπρο οι τράπεζες από κοινού εισήγαγαν ένα εργαλείο αξιολόγησης κριτηρίων του ESG των εταιρειών που είναι πελάτες τους, ακολουθώντας τις «προσταγές» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τις αρχές του χρόνου και συγκεκριμένα στα μέσα Φεβρουαρίου η ΕΕ συμφώνησε σε έναν νέο κανονισμό που θα ορίζει το τι θα αξιολογεί το ESG για να διασφαλίζει ότι οι επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους των αξιολογήσεων ESG (τι αξιολογούν) και τις μεθοδολογίες (πώς αξιολογούν).

Δεδομένης της σημασίας των αξιολογήσεων ESG στις επενδυτικές αποφάσεις πλέον, θα συμβάλει στην ενίσχυση της κουλτούρας διαφάνειας σχετικά με τον αντίκτυπο των εταιρειών στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Πρόκειται για μια πρώτη δέσμη κανόνων της ΕΕ για τη ρύθμιση και των αξιολογήσεων ESG, των διαπιστευτηρίων βιωσιμότητας των εταιρειών, οι οποίες καθοδηγούν επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, οι μέχρι πρότινος μη ρυθμιζόμενοι πάροχοι αξιολογήσεων ESG στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αδειοδοτούνται και να εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

Οι αξιολογητές που εδρεύουν εκτός της ΕΕ θα πρέπει να έχουν τις αξιολογήσεις τους επικυρωμένες από έναν αξιολογητή που εποπτεύεται στην ΕΕ. Οι αξιολογητές θα πρέπει να γνωστοποιούν ρητά εάν οι αξιολογήσεις τους καλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες μιας εταιρείας επηρεάζουν το περιβάλλον ή κοινωνικούς παράγοντες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, και όχι μόνο τον αντίκτυπο των ESG στην τελική γραμμή μιας εταιρείας.

Οι ψευδοπράσινοι

Σημαντικό μέρος αυτής της συμφωνίας είναι και οι τρόποι αντιμετώπισης της ψευδοπράσινης βιτρίνας που προτάσσουν κάποιοι μεγάλοι οργανισμοί, το επονομαζόμενο Greenwashing. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα χρήσης των όπλων που παρέχει η συμφωνία αποτελεί η κίνηση της ευρωπαϊκών θεσμοθετημένων αρχών εναντίον 20 μεγάλων αεροπορικών εταιρειών, που κατηγορούνται ότι παρουσιάζουν ψευδή στοιχεία για τις εκπομπές ρύπων από τις πτήσεις τους.

Τι είναι το ESG;

Το ακρωνύμιο του ESG επί της ουσίας παρουσιάζει και τους τρεις κεντρικούς πυλώνες που στηρίζονται οι αξιολογήσεις του. Δηλαδή, Environmental ή Περιβαλλοντικά Κριτήρια, Social ή Κοινωνικά Κριτήρια, Governance ή Κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 – Αναφορικά με τα περιβαλλοντικά κριτήρια, αξιολογούν τις προσπάθειες μιας εταιρείας να ελαχιστοποιήσει το οικολογικό της αποτύπωμα, μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των πόρων, της μείωσης της ρύπανσης και των στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

 – Τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν την προσέγγιση του οργανισμού όσον αφορά την ευημερία των εργαζομένων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δέσμευση στην κοινότητα, με έμφαση στην ποικιλομορφία, την ένταξη και τις δίκαιες εργασιακές πρακτικές.

 – Τα κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης αξιολογούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της ηγετικής δομής μιας εταιρείας, εστιάζοντας στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, στις αμοιβές των στελεχών και στα δικαιώματα των μετόχων.

Οι καταβολές του

Η βάση του ESG προέρχεται από την Παγκόσμια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη – γνωστή ως Επιτροπή Brundtland – η οποία είναι πιο γνωστή για την επινόηση του όρου «βιώσιμη ανάπτυξη».

Αυτή ορίστηκε ως «ανάπτυξη» που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες».

Η σύνδεσή της με τις εταιρικές δραστηριότητες οδήγησε αργότερα στην έννοια των “τριών Ψ” – Άνθρωποι, Πλανήτης, Κέρδος – που κέρδισε έδαφος τη δεκαετία του 1990. Αυτό υποστήριζε ότι η εστίαση σε καθεμία από αυτές τις τρεις λέξεις (και όχι μόνο στο κέρδος) ήταν εξίσου σημαντική για κάθε εμπορική επιχείρηση ώστε να είναι βιώσιμη.

Πηγή: Φιλελεύθερος 

 


Print   Email

Related Articles