ΔΕΔΔΗΕ: Εκτόξευση εσόδων το 1ο τρίμηνο 2024 …και στο βάθος Έξυπνοι Μετρητές

ΔΕΔΔΗΕ: Εκτόξευση εσόδων το 1ο τρίμηνο 2024 …και στο βάθος Έξυπνοι Μετρητές

Εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε ο ΔΕΔΔΗΕ κατά τη χρήση του 2023. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα, τα συνολικά έσοδα του Διαχειριστή κατά το 2023 ανήλθαν σε 1,093 δις ευρώ,

έναντι 832,6 εκατ. ευρώ το 2022.

Εκεί που παρατηρείται πραγματικά «εκτόξευση» είναι η κερδοφορία καθώς τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 183,66 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 25,53 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, τα κέρδη μετά από φόρους σε 140,56 εκατ. ευρώ έναντι 17,87 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους σε 137,12 εκατ. ευρώ έναντι 27,48 εκατ. ευρώ το 2022.
Όσον αφορά τα EBITDA αυξήθηκαν σε 561,85 εκατ. ευρώ, έναντι 374,22 εκατ. ευρώ το 2022.

Αυξημένο είναι και το μέρισμα για τους μετόχους. Υπενθυμίζεται ότι για τη χρήση του 2022 αυτό ανήλθε σε 85 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στις 21 Ιουνίου 2023, ενώ για την εταιρική χρήση του 2023 προτείνεται η διανομή μερίσματος ύψους 133 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι με απόφαση του Δ.Σ. τον Μάρτιο του 2023 αποφασίστηκε η διανομή προμερίσματος ποσού 42,5 εκατ. το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους στις 4 Δεκεμβρίου 2023.

Οι επενδύσεις

Σε υψηλό επίπεδο κινήθηκαν και οι επενδύσεις της περσινής χρήσης, οι οποίες ανήλθαν σε 538,2εκατ. ευρώ, έναντι 312,61 εκατ. ευρώ το 2022.
Εξ αυτών ποσό 482,01 εκατ. (2022:254,45 εκατ.) αφορά Έργα Επαναληπτικού Χαρακτήρα (ΕΕΧ), ποσό 56,1εκατ. (2022: 58,07 εκατ.) Επώνυμα Έργα Δικτύου και αγορές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, και ποσό 0,09 εκατ. (2022: 0,09 εκατ.) Έργα Ορυχείων ΔΕΗ.

 

Όπως διευκρινίζεται, τα ΕΕΧ αφορούν πολλά μικρά έργα ανάπτυξης δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης, τα οποία τιμολογούνται συγκεντρωτικά κάθε μήνα. Τα Επώνυμα Έργα αφορούν διακριτά έργα με συγκεκριμένο αντικείμενο, προϋπολογισμό και προγραμματισμένη χρονική διάρκεια. Τέλος τα Έργα Ορυχείων ΔΕΗ είναι έργα, μικρής αξίας, που κατασκευάζονται σε εσωτερικά δίκτυα Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης (ΜΤ, ΧΤ) τρίτων σε Ορυχεία ΔΕΗ. Στα ΕΕΧ στην κατηγορία παραλλαγές περιλαμβάνονται οι κεφαλαιοποιημένες δαπάνες που αφορούν βελτιώσεις του υπάρχοντος δικτύου για την τοποθέτηση οπτικών ινών από τη ΔΕΗ ποσού 3,68 εκατ. (2022: 1,06 εκατ.).

Σημειώνεται ότι κατά το 2023, οι εγκαταστάσεις διανομής αυξήθηκαν κατά 1.570 χλμ. στα δίκτυα Μέσης Τάσης και κατά 809 χλμ. στα δίκτυα Χαμηλής Τάσης ενώ παράλληλα έγιναν και 2.978 παραλλαγές. Έτσι, το δίκτυο Μέσης Τάσης εκτείνεται σε 116.976 χλμ. και το δίκτυο Χαμηλής Τάσης σε 130.341 χλμ., ενώ εκτιμάται ότι οι εγκατεστημένοι μετασχηματιστές στο δίκτυο ανήλθαν σε 167.642 για το 2023.
Ακόμη, οι ενεργοί χρήστες των δικτύων διανομής ανήλθαν σε 7.713.254 από τους οποίους οι 17.285 ανήκουν στη ΜΤ.

Ο δανεισμός

Όσον αφορά τον συνολικό δανεισμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την 31/12/2023 ανήλθε σε 1.637,1 εκατ. έναντι 1.445,1 εκατ. την 31/12/2022, και το ετήσιο μεσοσταθμικό κόστος του συνόλου των δανείων της– συμπεριλαμβανομένου του κόστους εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Black Sea Trade & Development Bank– υπολογίζεται σε 4,05% την 31/12/2023 έναντι 3,60% την 31/12/2022.
Εντός του 2023 η Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή χρεολυσίων ύψους 141 εκατ. για μακροπρόθεσμο δανεισμό και 70 εκατ. για βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Ακόμη, την 31/12/2023 η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν είχε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από αλληλόχρεους λογαριασμούς.

Περαιτέρω και μετά την ολοκλήρωση της χρήσης 2023, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του κοινού ομολογιακού δανείου που έχει συνάψει με την Eurobank ύψους έως 660 εκατ., προέβη σε τρίτη εκταμίευση, ποσού 140 εκατ., την 21/02/2024. Συνεπώς, το συνολικό αντληθέν κεφάλαιο από τη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση ανέρχεται σε 440 εκατ.
Ακόμη, στις 2 Απριλίου 2024 το Δ.Σ. του Διαχειριστή ενέκρινε την έκδοση δύο νέων ομολογιακών δανείων με την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank (ύψους 80 εκατ. έκαστο με διάρκεια τα 7 έτη) για την αναχρηματοδότηση του δανείου της Black Sea Trade & Development Bank ύψους 160 εκατ., το οποίο αποπληρώθηκε με εφάπαξ καταβολή την 15 Μαΐου 2024.

Οι έξυπνοι μετρητές

Σχετικά με το μεγάλο project των έξυπνων μετρητών γίνεται αναφορά στο ιστορικό και την εξέλιξή του. Όπως σημειώνεται, κατά τα έτη 2021 και 2022 ολοκληρώθηκε ο πλήρης ανασχεδιασμός του έργου αντικατάστασης των μετρητών ΧΤ με έξυπνους μετρητές που περιλάμβανε αναθεώρηση σχεδίου δράσεων και επιχειρησιακού σχεδίου, ανάπτυξη νέας στρατηγικής προμήθειων, έκδοση των νέων τευχών προδιαγραφών για μετρητές, μετρητική υποδομή, νέα τηλεπικοινωνιακή υποδομή και τεχνολογίες κ.α..
Κατά το έτος 2022 ξεκίνησε η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τους νέους έξυπνους μετρητές, με βάση την αναθεωρημένη στρατηγική, η οποία ολοκληρώθηκε με την τελική επιλογή τεσσάρων σχημάτων προμηθευτών για το έργο της αντικατάστασης των μετρητικών διατάξεων. Κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας υπήρξε προσφυγή από την Landys & Gyr η οποία απορρίφθηκε από το ΣτΕ.
Στη συνέχεια, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προχώρησε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού με κατάθεση προσφορών στις 07/12/2023 από τα τελικά σχήματα των επιλεγέντων προμηθευτών. Παράλληλα, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προχώρησε στη διεξαγωγή και ενδιάμεσου διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού μετρητών για διασφάλιση διαθεσιμότητας υλικών για τα επόμενα έτη με στόχο την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου ανάπτυξης τηλεμέτρησης.

Κατά το έτος 2023 προχώρησε και η διαδικασία προεπιλογής τηλεπικοινωνιακού παρόχου για την κάλυψη των αναγκών του έργου των μετρητών. Ένας από τους υποψήφιους παρόχους υπέβαλε προσφυγή στην ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ μετά την ανακοίνωση της πρώτης αξιολόγησης. Η προσφυγή απορρίφθηκε και ο υποψήφιος κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια των Αθηνών.
Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η χρηματοδότηση της οποίας προβλέπεται να καλυφθεί έως 80% συνδυαστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, την ΕΤΕπ και Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην υπογραφή τριών νέων δανειακών συμβάσεων. Πιο αναλυτικά, στις 06/11/2023 υπεγράφη μια σύμβαση με την ΕΤΕπ ύψους 90,75 εκατ., με δυνατότητα αύξησης του ποσού δανεισμού ως το ποσό των 150 εκατ. και στις 21/12/2023 μια δεύτερη σύμβαση με την ΕΤΕπ για χρηματοδότηση του έργου με πόρους από το RRF ύψους 151,25 εκατ. Επίσης, στις 21/12/2023 υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση ομολογιακού δανείου με δύο σειρές ομολογιών (μία σειρά με πόρους του RRF και μία σειρά χρηματοδότησης από κεφάλαια ελληνικών τραπεζών) με συνολικό κεφάλαιο ύψους έως 195,14 εκατ. Στην κάλυψη του συγκεκριμένου δανείου συμμετέχουν η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank με αναλογία 60%- 40%.
Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν προχώρησε εντός του 2023 σε εκταμίευση ποσού από τις τρεις προαναφερθείσες νέες δανειακές συμβάσεις για το έργο των «Έξυπνων Μετρητών».

Τα έργα διασυνδέσεων

Στην έκθεση των αποτελεσμάτων γίνεται αναλυτική αναφορά στην εξέλιξη των έργων διασυνδέσεων.

Έτσι, σχετικά με τα έργα υποβρύχιων διασυνδέσεων ΜΤ:

-Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 2 υ/β καλωδίων της νέας διασύνδεσης ΜΤ Κόλπου Καλλονής Λέσβου. Υπολείπεται η ηλέκτριση.
– Ολοκληρώθηκε και ηλεκτρίστηκε το έργο της Υ/Β διασύνδεσης Πάρου– Αντιπάρου.
– Ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση του έργου διασύνδεσης ΜΤ Πλάκα- Σπιναλόγκα. Ξεκίνησαν οι εργασίες εντός του 2023.
– Ολοκληρώθηκε η προμελέτη και τα τεχνικά τεύχη διαγωνισμού της μελέτης βυθού για το έργο διασύνδεσης ΜΤ Σερίφου-Σίφνου και Σερίφου- Κύθνου. Εκκρεμεί η εκπόνηση της μελέτης βυθού.
– Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο Αναβάθμισης Διασύνδεσης Μέσης Τάσης νησίδων Νοτίου Αιγαίου (20km). Αναμένεται ολοκλήρωση εντός του 2024.

Σχετικά με τα έργα Υ/Σ και καλωδιακών γραμμών:

-Ολοκλήρωση εργασιών του έργο Μετατόπιση 2 υφιστάμενων καλωδιακών γραμμών ΥΤ εντός του Ελληνικού τον 03/2023.
-Υπεγράφη η σύμβαση τον 07/2023 και έχουν δοθεί εγκρίσεις μελετών και εξοπλισμού για τα έργα Επαύξηση Εντός ΚΥΤ Τρικάλων και Επαύξηση Εντός ΚΥΤ Δομοκού.
-Υπογραφή σύμβασης και έναρξη εργασιών εντός του 2023 για τα έργα Νέος Υ/Σ Μήλου, Νέος Υ/Σ Φολεγάνδρου και Νέος Υ/Σ Σερίφου.
– Επαύξηση του Υ/Σ Γρεβενών: Έχει ολοκληρωθεί η πλευρά ΜΤ. Αναμένεται η παράδοση των Μ/Σ ισχύος 50 MVA.
– Επαύξηση του Υ/Σ Οινοφύτων: Επαύξηση κατά συνολικά 50MVA, με αντικατάσταση και των δύο Μ/Σ 150/20kV, 25MVA, με νέους, ισχύος 50MVA και επέκταση της πλευράς ΜΤ με νέες πύλες. Έχει ολοκληρωθεί η επέκταση της πλευράς ΜΤ. Η επέκταση της ΜΤ θα γίνει με παρόμοιο τρόπο με τα Γρεβενά (ίδια σύμβαση). Παραλαβή Μ/Σ και εγκατάσταση του εντός 2024.
-Νέος Υ/Σ Αμφιλοχίας ΙΙ: Οι εργασίες κατασκευής του Υ/Σ έχουν ξεκινήσει. Αναμένεται ηλέκτριση του Υ/Σ εντός του 2024.
– Ανακατασκευή με επαύξηση Υ/Σ Κέρκυρα Ι: Αναβάθμιση του Υ/Σ σε τάση 150kV, εγκατάσταση δύο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA και επέκταση της πλευράς ΜΤ. Παραλαβή και ηλέκτριση του Μ/Σ 2 και έναρξη εργασιών για τον Μ/Σ 1 από 10/2023. Οι εργασίες ΕΠΜ είναι σε προχωρημένο στάδιο, ενώ οι εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού στην πλευρά 150kV είναι σε εξέλιξη.
-Υ/Σ Κ/Δ Ιλίου: Ελήφθησαν 4 προσφορές (12/04/2022). Σε φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών (03/2023). Σε τελικό στάδιο η υπογραφή της σύμβασης.
-Καλωδιακές γραμμές νέου Κ/Δ Ιλίου: Ολοκλήρωση εμπορικών τευχών διακήρυξης και αποστολή στη Διαχειριστική Αρχή– Δημοσίευση Διαγωνισμού τον 12/2023.

– Υ/Σ Κ/Δ Κερατέας: Σε εξέλιξη η σύνταξη της τεχνικής προδιαγραφής. Ολοκλήρωση προμελέτης και τευχών διακήρυξης. Η διαδικασία για το διαγωνισμό ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2023.
-Υ/Σ Ανακατασκευή και επαύξηση ΚΥΤ Αράχθου: Υπεγράφη η σύμβαση τον 03/2023. Έναρξη έργου τον 06/2023.
– Υ/Σ Επαύξηση Πύλου: Έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση και των δύο Μ/Σ. Κατατέθηκαν 2 προσφορές για την επέκταση ΜΤ τον 02/2023. Ολοκλήρωση αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση στις 29.06.2023.Υπογραφή της σύμβασης για την επέκταση ΜΤ τον 10/2023.
-Επαύξηση Υ/Σ Σκύδρας: Έγινε η κατακύρωση, ελήφθη η έγκριση από ΕΥΣΤΑ και υπεγράφη η σύμβαση. Αναμενόταν η εκκίνηση εργασιών πεδίου τον 03/2024.
-Υ/Σ εντός ΚΥΤ Μελίτη: Έγινε η κατακύρωση, ελήφθη η έγκριση από ΕΥΣΤΑ και υπεγράφη η σύμβαση. Ξεκίνησαν οι εργασίες πεδίου τον 11/2023.
– Επαύξηση Υ/Σ Φλώρινας: Έγινε η κατακύρωση, ελήφθη η έγκριση από ΕΥΣΤΑ και υπεγράφη η σύμβαση. Ξεκίνησαν οι εργασίες πεδίου τον 10/2023.
– Νέος Υ/Σ Θήρας: Υπεγράφη η σύμβαση και βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση του έργου.

Οι χρόνοι νέων συνδέσεων και οι ΥΚΩ

Όσον αφορά ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του Διαχειριστή και ιδιαίτερα για τους χρόνους εξυπηρέτησης νέων συνδέσεων αναφέρεται ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης (μελετών–κατασκευών) για απλές νέες συνδέσεις χρηστών ήταν 27 εργάσιμες ημέρες, ενώ για συνδέσεις που απαιτούν εργασίες στο δίκτυο 70,2 εργάσιμες ημέρες και για αιτήματα παραλλαγών δικτύου 71,53 εργάσιμες ημέρες.
Σχετικά με τις ΥΚΩ, τονίζεται ότι από τον Απρίλιο του 2023 στο πλαίσιο κάθε μηνιαίας εκκαθάρισης κατά τη διενέργεια της οποίας ο ΕΛΥΚΩ καθίσταται ελλειμματικός επειδή οι πιστώσεις του μήνα είναι μικρότερες από τις χρεώσεις και δεν υπάρχει επαρκές αποθεματικό στον ΕΛΥΚΩ για την κάλυψη του συνόλου των χρεώσεων του συγκεκριμένου μήνα, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (Διαχειριστής ΥΚΩ) προσδιορίζει το ποσοστό απομείωσης του ανταλλάγματος ΥΚΩ που οφείλει να καταβάλλει σε καθέναν από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με το πόσο που θα δικαιούτο έκαστος εξ αυτών για το μήνα αυτό εάν δεν είχε προκύψει το έλλειμμα.

Αντιστοίχως, οι Προμηθευτές τιμολογούν το αντάλλαγμα που καταβάλλει σε αυτούς ο Διαχειριστής ΥΚΩ, το οποίο είναι απομειωμένο κατά το ανωτέρω ποσοστό. Το ποσοστό απομείωσης είναι κοινό για όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και προκύπτει από το λόγο του ελλείμματος της μηνιαίας εκκαθάρισης δια του συνολικού ανταλλάγματος ΥΚΩ που θα δικαιούντο όλοι οι Προμηθευτές εάν δεν υπήρχε έλλειμμα. Το ποσό κατά το οποίο απομειώθηκε το οφειλόμενο αντάλλαγμα ΥΚΩ κατά τη χρήση 2023 ανέρχεται σε 281 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΙΜΑΝΗΣ / newmoney.gr


Print   Email

Related Articles