Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Κέρδη 33,43 εκατ. το 2022

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Κέρδη 33,43 εκατ. το 2022

Κατά 27% ενισχύθηκαν τα προ φόρου κέρδη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας το 2022, εξέλιξη που σχετίζεται αφενός µε την αύξηση του όγκου πωλήσεων, καθώς το κανάλι της εστίασης και των ξενοδοχείων

λειτούργησε για πρώτη φορά όλη τη χρονιά και χωρίς περιορισµούς µετά τη διετία 2020-2021, και αφετέρου µε την αύξηση των τιµών στην οποία προχώρησε η εταιρεία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και φέτος η εταιρεία έχει κάνει ανατιµήσεις στα προϊόντα της, της τάξης του 8%.

Σύµφωνα, λοιπόν, µε την οικονοµική έκθεση που δηµοσίευσε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η κορυφαία ζυθοποιία στη χώρα, οι καθαρές πωλήσεις της, εξαιρουµένου δηλαδή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζύθου που αποδίδεται στο κράτος, ανήλθαν σε 279,88 εκατ. ευρώ έναντι 225,63 εκατ. ευρώ το 2021, καταγράφοντας αύξηση 21,51%.

Πέρα από την αύξηση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά µπίρας -σηµειωτέον ότι ο όγκος πωλήσεων συνολικά της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 10,7% σε σύγκριση µε το 2021-, καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των εσόδων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας διαδραµάτισε και η διανοµή των προϊόντων Bacardi που έχει αναλάβει από τον Απρίλιο του 2021.

Συµπεριλαµβανοµένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης, οι πωλήσεις της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 416,38 εκατ. ευρώ έναντι 342,67 εκατ. ευρώ το 2021. Με άλλα λόγια, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που εισέπραξε το ελληνικό ∆ηµόσιο µόνο από τις πωλήσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Ελλάδα ήταν το 2022 136,49 εκατ. ευρώ από 117,04 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη διαµορφώθηκαν σε 43,71 εκατ. ευρώ έναντι 34,50 εκατ. ευρώ το 2021, καταγράφοντας αύξηση περίπου 27%, τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 43,46 εκατ. ευρώ έναντι 34,14 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 33,43 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 25,2%.

Αύξηση, πάντως, σηµείωσαν και τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας κατά 24,33% το 2022 σε σύγκριση µε το 2021. Τα έξοδα για ενέργεια, λόγω του σηµαντικά µεγαλύτερου κόστους, ήταν αυξηµένα κατά 3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε το 2021, ενώ κατά 5,4 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα έξοδα µεταφορών λόγω της αύξησης των τιµών των καυσίµων αλλά και της αύξησης του όγκου πωλήσεων. Κατά 2,3 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα έξοδα προβολής και διαφήµισης της εταιρείας, και κατά 3 εκατ. ευρώ τα έξοδα για δικαιώµατα, συνεπεία των αυξηµένων πωλήσεων.

Η στρατηγική της εταιρείας για τα επόµενα χρόνια περιλαµβάνει ενδυνάµωση στις µάρκες και ενίσχυση στο χαρτοφυλάκιό της µε νέα προϊόντα, επικοινωνία της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, έλεγχο του λειτουργικού κόστους, συνεχή παρακολούθηση της ρευστότητας και του πιστωτικού κινδύνου, ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ζύθου και φυσικά διατήρηση της κερδοφορίας και διεύρυνση των εργασιών της.

Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό σχέδιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, αυτό προβλέπει σειρά επενδύσεων στην ενέργεια στο πλαίσιο του στόχου που έχει τεθεί από τον µητρικό όµιλο, τη Heineken, για µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2023.

Μέσα στο 2023 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα έχει εξασφαλίσει ότι το ισοδύναµο του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της θα καλύπτεται µέσω παραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Επίσης, µέχρι το τέλος της χρονιάς θα ξεκινήσει ένα πρόγραµµα κάλυψης των αναγκών σε θερµική ενέργεια από ΑΠΕ στο ζυθοποιείο της εταιρείας στην Πάτρα και τα επόµενα χρόνια θα εφαρµοστεί ανάλογο πρόγραµµα και στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Συνολικά για την περίοδο 20222025 προβλέπονται επενδύσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: https://www.moneyreview.gr/


Print   Email

Related Articles