Οι Γεωτεχνικοί & οι Αγρότες θα κάνουν χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας FaST της ΕΕ,, στην ΚΑΠ 2023-2027

Οι Γεωτεχνικοί & οι Αγρότες θα κάνουν χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας FaST της ΕΕ,, στην ΚΑΠ 2023-2027

Ένα νέο εργαλείο για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα προωθηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,

στο πλαίσιο των νέων προτάσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για το 2021 – 2027.

Πρόκειται για το FaST από το Farm Sustainability Tool for Nutrients (δηλαδή: εργαλείο βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά)

Το εργαλείο αυτό με το όνομα FaST, προτείνεται στο πλαίσιο των καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στην νέα ΚΑΠ και στοχεύει στη διευκόλυνση της βιώσιμης χρήσης λιπασμάτων για όλους τους αγρότες στην ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα την ψηφιοποίηση του γεωργικού τομέα.

Οι προτάσεις της ΚΑΠ φιλοδοξούν να συμπεριλάβουν μέτρα και προτάσεις για την περιβαλλοντική και κλιματική δράση και ψηφιοποίηση του γεωργικού τομέα. Σύμφωνα με αυτούς τους στόχους, το FaST στοχεύει να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της δράσης για την αλλαγή του κλίματος, της περιβαλλοντικής φροντίδας και έμμεσα στην υποστήριξη της ανανέωσης των γενεών.

Για να χρησιμοποιείται από τους αγρότες και δωρεάν, το εργαλείο FaST θα παρέχει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα αγροτεμάχια, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών, τον αριθμό των ζώων στην εκμετάλλευση και την ποσότητα κοπριάς που παράγουν.

Θα υπάρχουν επίσης, διαθέσιμα πρόσθετα δεδομένα για τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών, όπως δεδομένα σχετικά με το έδαφος, εγγύτητα προστατευόμενων περιοχών και νομικά όρια για τη χρήση θρεπτικών ουσιών. 

Προσβάσιμο μέσω κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών ή tablet ως ψηφιακό εργαλείο, ο χρήστης μπορεί να δεχτεί ή να επεξεργαστεί τα παρεχόμενα δεδομένα. Από αυτό, το εργαλείο θα προτείνει ένα σχέδιο διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών, το οποίο θα παρέχει προσαρμοσμένες συστάσεις για τη γονιμοποίηση των καλλιεργειών για την επιλεγμένη εκμετάλλευση.

Η χρήση του θα αποφέρει περιβαλλοντικά οφέλη, όπως μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κα μείωση της διαρροής θρεπτικών ουσιών στα υπόγεια ύδατα και τα ποτάμια, ενώ θα συμβάλλει στην ποιότητα του νερού και του εδάφους. 

Το εργαλείο θα έχει επίσης νόημα από γεωπονική άποψη. Θα συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών, όταν υπάρχει υπο-γονιμοποίηση, ή θα μειώσει τη χρήση των θρεπτικών ουσιών, όταν υπάρχει υπερβολική γονιμοποίηση. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων και της αποδοτικότητας των γεωργών.

Η απλούστευση των καθηκόντων των γεωργών αποτελεί ένα ακόμη κύριο πλεονέκτημα του FaST. Η καταχώριση δεδομένων και η αλληλοεπικάλυψη εισροών, για παράδειγμα η χειροκίνητη εισαγωγή των ίδιων δεδομένων για διαφορετικούς οργανισμούς διοίκησης, θα μειωθεί σημαντικά. Επιπλέον, λόγω της ευρείας κλίμακας χρήσης του, το εργαλείο μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για πρόσθετες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από την αγορά ή τις δημόσιες διοικήσεις, διευκολύνοντας περαιτέρω την ψηφιοποίηση της διαχείρισης της ΚΑΠ.

Πηγή: Κέντρο έρευνας στην Ηλεκτρονική διακυβέρνηση / http://www.ictplus.gr/

 


Print   Email

Related Articles