Απίστευτο ! Νέα διάταξη δίνει το δικαίωμα διορισμού στα παιδιά των Δημοσίων Υπαλλήλων !!!

Απίστευτο ! Νέα διάταξη δίνει το δικαίωμα διορισμού στα παιδιά των Δημοσίων Υπαλλήλων !!!

Τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες  οι συγγενείς εργαζομένων στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που απεβίωσαν

κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος μπορούν να προσληφθούν στον δημόσιο τομέα, περιγράφει το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» που δόθηκε σε διαβούλευση.

Η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου αναφέρει πως όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος.

Η διάταξη αναφέρει πως η σχετική αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, αναφέρεται πως η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωμα διορισμού και συνεπάγεται, από την ημερομηνία διορισμού, την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.

Ο νομοθέτης κάνοντας ένα βήμα παραπάνω προβλέπει και τι θα συμβεί σε περίπτωση θανάτου του διορισθέντος, πριν τη μονιμοποίησή του. Σε αυτή την περίπτωση, το δικαίωμα διορισμού ασκείται από έτερο μέλος της οικογένειας του θανόντος διορισθέντος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν. Η δε αίτηση για διορισμό υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ετών από τον χρόνο θανάτου του αρχικώς διορισθέντος.

 

Πηγή: https://www.newsbomb.gr/

 

Σχόλιο e-geoponoi.gr

Στις 9 του μακαρίτη, άλλος μπήκε μες το ….Δημόσιο !!! Κατά τα άλλα εσύ σπούδασες, πήρες πτυχίο. Ε; Βλέπεις στην Ελλάδα οι γνώσεις και οι ικανότητες είναι κληρονομικό χάρισμα. Στο DNA των δημοσίων Υπαλλήλων, μεταβιβάζονται και οι γνώσεις και οι δεξιότητες . Γελάω ακόμα !!!


Print   Email

Related Articles