ΠΑΑ: Γεωργικές συμβουλές ανά περιφέρεια και είδος – Η νέα κατανομή

ΠΑΑ: Γεωργικές συμβουλές ανά περιφέρεια και είδος – Η νέα κατανομή

Τι προβλέπει νέα τροποποιητική απόφαση

Στις 141.967 ανέρχονται οι γεωργικές συμβουλές που θα δοθούν στους δικαιούχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», του ΠΑΑ, ύψους 93,8 εκατ. ευρώ.

Η νέα κατανομή των συμβουλών ανά είδος και ανά περιφέρεια καθορίζεται με τροποποιητική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια.

Να σημειωθεί ότι μέσω του Μέτρου ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους αγρότες και τους νέους αγρότες και η αναγνώριση του οφέλους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος αυτής της συμβουλής.

Η νέα κατανομή

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης και ο αντίστοιχος, ενδεικτικός, αριθμός συμβουλών ανά περιφέρεια, καθώς και η κατανομή συμβουλών ανά είδος και περιφέρεια, σύμφωνα με τη νέα απόφαση.

Τα έξι πακέτα συμβουλών

Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ):

ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

 

Πηγή: ot.gr

 


Print   Email

Related Articles